Algemene voorwaarden – Mooi Zwembaden - Mooizwembaden.nl
Voor het mooiste zwembad in de tuin!
Vraag brochure aan

Algemene voorwaarden – Mooi Zwembaden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Mooi Zwembaden: Mooi Zwembaden die, opererend onder KvK-nummer 85575682, gevestigd te Barneveld, producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan kopers aanbiedt;
 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de Mooi Zwembaden en koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst en de daarbij behorende producten en/of diensten;
 3. Koper: de afnemer van de zaken en/of diensten van Mooi Zwembaden;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de koper of Mooi Zwembaden in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een tijdsduur die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Mooi Zwembaden en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Bedrijfsgegevens van Mooi Zwembaden

 • Naam: Mooi Zwembaden B.V.
 • Vestigings- en bezoekadres: Verlengde Parallelweg 4 – 13, 3771 LP te Barneveld
 • KvK-nummer: 85575682
 • Btw-identificatienummer: NL863671172B01
 • Telefoonnummer: 0418 – 30 40 25
 • E-mailadres: info@mooizwembaden.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten (inclusief overeenkomsten op afstand) tussen Mooi Zwembaden en de koper. Andere algemene voorwaarden dan de algemene voorwaarden van Mooi Zwembaden zijn niet van toepassing en worden specifiek van de hand gewezen. Indien de koper algemene voorwaarden gebruikt zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst met Mooi Zwembaden. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van koper kan aan Mooi Zwembaden niet worden tegengeworpen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  Mooi Zwembaden, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
  algemene voorwaarden bij Mooi Zwembaden zijn in te zien en of op verzoek van de koper zo
  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. De koper accepteert dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, door de bestelling bij Mooi Zwembaden te plaatsen. Elke afwijking op deze voorwaarden is geldig indien deze uitdrukkelijk met Mooi Zwembaden zijn overeengekomen.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs de elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
  deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op
  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
  de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Wanneer een bepaling van deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van Mooi zwembaden van kracht worden. In overleg met de koper zal een nieuwe bepaling worden overeengekomen in lijn met de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen. Specifieke afwijkende voorwaarden of geldigheidsduur zullen nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige opsomming van de aangeboden producten en te leveren diensten. In het geval van duidelijke vergissingen, fouten of calculatiefouten in het aanbod dan zijn deze niet bindend.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. In het geval dat de koper de aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mooi Zwembaden langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de aanvaarding van de overeenkomst niet door Mooi Zwembaden is bevestigd aan de koper, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Mooi Zwembaden kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Mooi Zwembaden op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Mooi Zwembaden gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Mooi Zwembaden zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
  koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Mooi Zwembaden waar de koper met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor
  zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
  uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit geldt uitsluitend op webshopbestellingen, niet op aankopen gedaan via de configurator of aankopen zoals beschreven in artikel 7. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Mooi Zwembaden retourneren, conform de door Mooi Zwembaden verstrekte instructies.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Op de producten zoals zwembaden, lamellen, afdekkingen, oprolsystemen of andere producten die volgens de specificaties van de koper worden vervaardigd zijn, is het herroepingsrecht niet van toepassing en kan er dus geen gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht.
 2. Producten die geïnstalleerd zijn (geweest) en/of gebruikt, zijn ook uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de koper gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, voor de producten die niet zijn uitgesloten in artikel 7, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Mooi Zwembaden dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Alle prijzen van de aangeboden goederen en diensten zijn in euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de individuele prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij deze meer dan 5% stijgen of in het geval dat er een prijswijziging plaatsvindt door veranderingen in btw-tarieven.
 3. Alleen in het geval dat een of meerdere producten of diensten meer dan 5% stijgen is Mooi Zwembaden gerechtigd deze stijging door te berekenen.
 4. Mooi Zwembaden zal de koper schriftelijk informeren. De koper heeft het recht om de overeenkomst binnen zeven dagen te ontbinden, alleen in het geval dat Mooi Zwembaden ook de overeenkomst met de fabrikant of leverancier kan ontbinden. Indien dit niet mogelijk is, heeft Mooi Zwembaden de mogelijkheid om de prijsstijging aan de klant door te belasten.
 5. Tarieven die vanuit overheidswege worden aangepast worden ten alle tijden aangepast en doorbelast.
 6. De gecalculeerde of aangeboden offerte is gebaseerd op de maten en specificaties aangegeven door de koper. Indien bij het nameten niet juist of volledig is gecalculeerd, wordt de offerte gehercalculeerd waardoor afwijkingen mogelijk zijn.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en garantie

 1. De door Mooi Zwembaden te leveren goederen en/of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Mooi Zwembaden verstrekt garantie op de individuele producten zoals zij die ontvangt van diens toeleverancier, fabrikant of importeur.
 3. Indien Mooi Zwembaden aansprakelijk is voor gebreken in verband met de verstrekte garantie, is de aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting om het gebrek te herstellen dan wel – volgens de keuze van Mooi Zwembaden – op de oorspronkelijke plaats van aflevering een product af te leveren die gelijk of gelijkwaardig is. Bij garantiewerkzaamheden is Mooi Zwembaden gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te berekenen aan de koper.
 4. De garantieverplichtingen vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, niet volgen van de gebruiksinstructies, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en/of door derden. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mooi Zwembaden, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 5. De afgegeven garantie is geldig tussen de koper die de geleverde goederen heeft ontvangen en Mooi Zwembaden. De garantie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 6. Indien er gebreken zijn vastgesteld, die van garantie zijn uitgesloten, en Mooi Zwembaden kosten moet maken om dit vast te stellen, zullen alle kosten aan de koper in rekening worden gebracht volgens de geldende tarieven.
 7. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Afgegeven levertijden door Mooi Zwembaden gelden als indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Nader verstrekte informatie omtrent opgegeven levertijden blijft indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Mooi Zwembaden kenbaar heeft
  gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
  Mooi Zwembaden geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 4. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mooi Zwembaden tot het
  moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Mooi Zwembaden bekend
  gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien de koper ervoor kiest om zelf de goederen op te halen, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing over naar de koper op het moment van overdracht.
 7. Indien de koper ervoor heeft gekozen om zelf de aangeboden producten van Mooi Zwembaden in te
  meten, plaatsen en/of te installeren is dit geheel voor risico van de koper. Mooi Zwembaden kan in geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, binnen 5 dagen na factuurdatum.
 2. Betaling van de door Mooi Zwembaden te verichten diensten en/of te leveren zaken dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alleen na ontvangst van de overeengekomen betaling zal Mooi Zwembaden de goederen bestellen en diensten inplannen. In geval van late betaling zullen eventuele afgegeven levertijden opnieuw moeten worden opgevraagd.
 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
  Mooi Zwembaden is gewezen op de te late betaling en Mooi Zwembaden de koper een termijn van 14
  dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
  betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
  verschuldigd en is Mooi Zwembaden gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
  incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over (het)
  openstaande bedrag(en) tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende; € 2.500,- en 5% over de volgende; €5.000,- met een minimum van € 200,-. Mooi Zwembaden kan ten voordele van de koper
  afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan koper geleverde zaken blijven eigendom van Mooi Zwembaden totdat de koper 100% heeft voldaan aan al zijn verplichtingen met inbegrip van meerwerk en/of extra te verrichten werkzaamheden door Mooi Zwembaden indien koper de overeengekomen werkzaamheden niet heeft uitgevoerd.
 2. De koper zal geleverde goederen niet vervreemden of bezwaren totdat de verplichtingen jegens
  Mooi Zwembaden zijn voldaan.

Artikel 14 – Opschorting en beëindiging

 1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Mooi Zwembaden, is Mooi Zwembaden te allen tijde bevoegd zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder dat Mooi Zwembaden tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden zal zijn.
 2. Mooi Zwembaden heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, door koper surseance van betaling is aangevraagd dan wel aan koper surseance van betaling is verleend of indien op koper de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of indien koper anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
 3. In geval van beëindiging van de overeenkomst door Mooi Zwembaden op grond van het tweede lid van dit artikel kan koper in geen geval jegens Mooi Zwembaden aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 15 – Schadeverplichting koper

 1. Indien de overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden of door vernietiging of ontbinding door koper of wordt beëindigd door de koper op grond van artikel 14 lid 2, of vanwege andere redenen dan ontbinding of vernietiging door koper, is koper een schadevergoeding verschuldigd aan Mooi Zwembaden die minimaal 30% van het factuurbedrag bedraagt, onverminderd het recht van Mooi Zwembaden om vergoeding van zijn schade van koper te vorderen voor zover de schade van Mooi Zwembaden meer bedraagt dan 30% van het factuurbedrag.
 2. Indien de overeenkomst betrekking heeft op een product dat voor koper op maat is gemaakt, bedraagt de schadevergoeding van Mooi Zwembaden tenminste 100 % van het factuurbedrag, onverminderd het recht van Mooi Zwembaden om vergoeding van zijn schade van koper te vorderen voor zover de schade van Mooi Zwembaden meer bedraagt dan 100% van het factuurbedrag.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Mooi Zwembaden beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gezonden naar info@mooizwembaden.nl.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
  koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
  Mooi Zwembaden.
 3. Bij Mooi Zwembaden ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
  wordt door Mooi Zwembaden binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De koper dient Mooi Zwembaden in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling
  overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
  van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat
  deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Indien Mooi Zwembaden, door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien de overmachtstoestand negentig dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Mooi Zwembaden, als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Mooi Zwembaden onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Mooi Zwembaden kan worden verlangd. Tot die omstandigheden wordt onder meer gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, (burger)oorlog, terrorisme, of zich bij Mooi Zwembaden of haar toeleveranciers of transporteurs of bij andere door Mooi Zwembaden ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden voordoende stakingen en uitsluitingen, brand, waterschade, stagnatie, telecommunicatiestoringen, energiestoringen en bedrijfsstoringen.
 5. Mooi Zwembaden zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. Mooi Zwembaden is nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, direct of indirect
  waaronder begrepen bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende goederen, dan wel aan personen, al het voorgaande zowel bij de wederpartij als bij derden, indien de schade is veroorzaakt door Mooi Zwembaden geleverde en/of geïnstalleerde zaken en/of verrichte diensten of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft en tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Mooi Zwembaden. Mooi Zwembaden is echter niet aansprakelijk voor schade als in de vorige zin bedoeld indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten en/of van door Mooi Zwembaden bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. De koper vrijwaart Mooi Zwembaden en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade in welke zin dan ook, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door Mooi Zwembaden geleverde diensten en producten.
 3. De koper vrijwaart Mooi Zwembaden voor aanspraken door derden die in opdracht van wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van de overeengekomen projecten en/of diensten. Mooi Zwembaden is niet aansprakelijk voor kosten en schades die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van wederpartij of door wederpartij bij het project betrokken derden.
 4. Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de door Mooi Zwembaden ten behoeve van wederpartij verrichte diensten en/of werkzaamheden worden geacht te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of op het tijdstip waarop de overeenkomst met koper ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.
 5. Indien Mooi Zwembaden tegenover de koper aansprakelijk is voor gebreken in de door Mooi Zwembaden verkocht zaken is Mooi Zwembaden slechts verplicht om de gebreken te herstellen dan wel – uitsluitend te onzer keuze – op de oorspronkelijke plaats van aflevering, een zaak af te leveren die gelijk of gelijkwaardig is dan wel – uitsluitend te onzer keuze – de schade in geld te vergoeden. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief btw. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welken hoofde ook, is uitgesloten.

Artikel 20 – Privacystatement

 1. Mooi Zwembaden zal de persoonsgegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met het privacystatement dat een onlosmakelijk onderdeel van deze voorwaarden uitmaakt.
 2. Het privacystatement van Mooi Zwembaden voldoet tenminste aan hetgeen is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 21 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Mooi Zwembaden en de koper waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter in het arrondissement waarin Mooi Zwembaden gevestigd is, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil een andere rechter aanwijst.

Artikel 22 – Elektronische installatie

 1. Levering en installatie van producten met een stekker: Mooi zwembaden levert producten die kunnen worden aangesloten op een elektrische stroomvoorziening via een stekker.
 2. Niet verantwoordelijk voor stroomvoorziening bij de eindklant: Mooi zwembaden is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of kwaliteit van de elektrische stroomvoorziening bij de eindklant, wat betekent dat zij niet aansprakelijk zijn voor problemen met de elektrische stroomtoevoer.
 3. Verwachting met betrekking tot technische installatie in het bedrijf: Mooi zwembaden verwacht dat de eindklant verantwoordelijk is voor het voorzien van geschikte stroompunten en de technische installatie die nodig is om de apparaten van stroom te voorzien.
 4. Goed afgezekerde stroompunten volgens wettelijke eisen: Mooi zwembaden verwacht dat de stroompunten waarop hun producten worden aangesloten, voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot beveiliging en afzetting. Dit betekent dat de eindklant ervoor moet zorgen dat de stroomvoorziening veilig en conform de wet is.
 5. Niet verantwoordelijk voor piekspanningen van zonnepanelen of andere apparatuur: Mooi zwembaden is niet aansprakelijk voor eventuele piekspanningen die kunnen worden veroorzaakt door zonnepanelen of andere elektrische apparatuur die niet rechtstreeks verband houdt met de geleverde zwembadproducten. Dit betekent dat als er piekspanningen optreden als gevolg van andere apparatuur in het elektrische systeem van de eindklant, Mooi zwembaden daarvoor niet verantwoordelijk wordt gehouden. Dit punt benadrukt dat Mooi zwembaden alleen verantwoordelijk is voor de zwembadproducten zelf en niet voor externe apparatuur die mogelijk invloed heeft op het elektrische systeem. Het is aan de eindklant om eventuele problemen met betrekking tot piekspanningen van andere apparatuur aan te pakken.

Op zoek naar advies?

Vraag het onze specialisten